خیابان خاقانی ، قبل از سه راه بوعلی ، ساختمان خاقانی