ملک شهر ، خیابان شهید مطهری ، کوچه شاهین (17) ، جنب بانک ملی