خيابان شمس آبادي ، چهارراه قصر ، مجتمع قصرنور ، واحد 108