مشهد رازي غربي، نبش رازي 8، روبروي هتل فرهنگ و هنر