خ معراج ،بین چهار راه گاز و عباس اباد، روبه روی بانک صادرات