اروميه‌ خ استاد شهریار،3راهی ایثار،بلوار کمال قاسمی