كـرج‌ ميدان امام خميني ره، بلوار سرداران غربي فچهار راه پونه