آستارا خيابان پاسداران،روبروي بيمارستان شهيد بهشتي