تبريز – ميدان جهاد – خيابان 22 بهمن (روبروي کوچه شهيد محلاتي )ساختمان افرا