جيرفت بلوار پاسداران،سه راه دادگستري ، خيابان ذوالفقار