بندرلنگه شهر کنگ،خيابان امام،نرسيده به بانک کشاورزي