اردبيل ، ميدان ورزش، به طرف چهار راه ياقوت ،جنب ساختمان پزشکان ارم