شهریور قدیم – چهارراه برق لامع – پلاک 96   1+K31:K617