شيراز بلوار رسول اعظم ،بعداز بلوار هفت تنان درمانگاه رسول اعظم(ع)