مشهد-میدان بیمارستان امام رضا ظلع خیابان ابن سنا و چمران