کرمانشاه-پارکینگ شهرداری روبروی مجتمع پزشکی اجلالیه