كـرج‌  شهر قدس، ميدان امام حسين ،کوچه آزادگان ،پلاک 5