شيراز  بلوار شهيد رجائي ،نبش کوچه 19 درمانگاه حکيم