برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. Lorem ipsum dolor sit amet، elite adipiscing consectetur. Ut elit tellus، luctus nec ullamcorper mattis، pulvinar dapibus leo.

برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. Lorem ipsum dolor sit amet، elite adipiscing consectetur. Ut elit tellus، luctus nec ullamcorper mattis، pulvinar dapibus leo.

برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. Lorem ipsum dolor sit amet، elite adipiscing consectetur. Ut elit tellus، luctus nec ullamcorper mattis، pulvinar dapibus leo.

برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. Lorem ipsum dolor sit amet، elite adipiscing consectetur. Ut elit tellus، luctus nec ullamcorper mattis، pulvinar dapibus leo.

برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. Lorem ipsum dolor sit amet، elite adipiscing consectetur. Ut elit tellus، luctus nec ullamcorper mattis، pulvinar dapibus leo.

برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. Lorem ipsum dolor sit amet، elite adipiscing consectetur. Ut elit tellus، luctus nec ullamcorper mattis، pulvinar dapibus leo.

برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. Lorem ipsum dolor sit amet، elite adipiscing consectetur. Ut elit tellus، luctus nec ullamcorper mattis، pulvinar dapibus leo.

برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. Lorem ipsum dolor sit amet، elite adipiscing consectetur. Ut elit tellus، luctus nec ullamcorper mattis، pulvinar dapibus leo.

برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. Lorem ipsum dolor sit amet، elite adipiscing consectetur. Ut elit tellus، luctus nec ullamcorper mattis، pulvinar dapibus leo.

لیست داروخانه های موجود

داروخانه کسري*تبريز*

داروخانه کسري*تبريز*

شبانه روزي دکتر خيرانديش*تبريز*

شبانه روزي دکتر خيرانديش*تبريز*

دکتر عبدالعلي زاده *تبريز*پاستور*

دکتر عبدالعلي زاده *تبريز*پاستور*

داروخانه دکتر گنجعلي(تبريز)

تبريز-خيابان 22 بهمن-روبروي سيلو-پاساژ دميري-پلاک 4

داروخانه دکتر ماهري (تبريز)

تبريز-17شهريور قديم-چهارراه برق لامع

داروخانه روزانه دکتر فتاحي (تبريز)

تبريز - ميدان جهاد - خيابان 22 بهمن (روبروي کوچه شهيد محلاتي )ساختمان افرا

داروخانه دکتر سئوين جدي(تبريز)

تبريز،کمربندي مياني،ميدان سجاديه

داروخانه دکتر مددي(تبريز)

تبريز-17 شهريور جديد-جنب کلينيک فرهنگيان-ساختمان 44

داروخانه دکتر پور رحمان(تبريز)

تبريز-خيابان17شهريور جديد

داروخانه دکتر محجل والا

تبریز کمربندي مياني ،ميدان سجاديه